آموزش زبان آلمانی

حروف الفبای آلمانی
a
آ
o
ا
b
ب
p
پ
c
س
q
کو
d
د
r
ار
e
ا
s
اس
f
ف
ََt
ت
g
گ
u
او
h
ها
v
فاو
i
ای
w
و
j
یوت
x
اکس
k
کا
y
اپسیلون
l
ت
z
تس
m
م
n
ن